กำหนดการประชุมในวันที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 9:30-10:00 ลงทะเบียนรายงานตัวรับเอกสาร รับประทานอาหารว่าง เวลา 10:00-12:00 ชี้แจง โครงการ C-Poor ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ระดมสมอง "ปัญหา" คัดกรอง "ปัญหา" นัดหมายประชุมเครือข่าย เวลา 12:00 สิ้นสุดการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน เลิกการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์หมายกำหนดการ