ปัญหาจากสารานุกรมเล่มที่  1- 6 

เล่มที่  1   หน้า  68  

 

1.       นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านกมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ประเภทใด

คำตอบ    นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า   นกเกิดมีขึ้นบนโลกนานกว่า   150  ล้านปีมาแล้ว   โดยมีวิวัฒนาการมาจาก   สัตว์เลื้อยคลาน 

เล่มที่  1  หน้า   203 

 

2.    เรือเหาะ   แตกต่างจากบอลลูนอย่างไร

คำตอบ   เรือเหาะแตกต่างไปจากบอลลูนตรงที่    โครงสร้างมักเป็นโลหะ   ลำเรือมีขนาดใหญ่โตมาก     ทั้งยังมีเครื่องยนต์สำหรับผลักดันให้เคลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่ต้องอาศัยกระแสลลม

 

เล่มที่  2   หน้า  100

 

3.    การนำวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมาปรุงแต่ง   เปลี่ยนสภาพ   หรือผลิตเป็นวัตถุใหม่   โดยผลิตผลที่ได้ต้องทำขึ้นคราวละมาก ๆ   จนสามารถเป็นสินค้าได้นั้น   การกระทำเช่นนี้เรียกว่าอะไร 

         คำตอบ    อุตสาหกรรม           

 

เล่มที่  2   หน้า   159

 

4.    พระมหากษัตริย์    แห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยา     ที่มีพระเกียรติยศในพระราโชบายทาง   

       คบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศเป็นที่เลื่องลือ    ทั้งรักษาเอกราชของชาติไทยให้พ้นจาก

       การเบียดเบียนจากชาวต่างชาติ   มีการเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

       แห่งประเทศฝรั่งเศส     คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

     คำตอบ   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  

 

เล่มที่  3   หน้าที่   295

 

5.        เพราะเหตุใดการเอาช้างเอเชียกับช้างแอฟริกามาผสมพันธุ์จึงทำได้ยาก

 คำตอบ   เพราะอยู่คนละสกุลกัน

 

เล่มที่   4   หน้า  107

 

6.    ปรากฏการณ์   เมฆพายุฟ้าคะนอง    มีผลทำให้เกิดสิ่งใด

       คำตอบ   ฟ้าร้อง   ฟ้าแลบ   และฝนตกหนัก   บางครั้งก็มีฟ้าผ่าลงมายังพื้นดิน

 

เล่มที่   4   หน้า   216

 

7.   ศาสนาพุทธแตกแยกออกเป็นนิกายใหญ่     2  นิกาย    คือ   มหายาน   กับ   หีนยาน       

      ในสมัยใด

      คำตอบ    สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

 

เล่มที่   5   หน้า   110

 

8.    เนื่องจากมันสำปะหลังมีสารพิษ   คือ   กรดไฮโดรไซยานิก   ปนอยู่กับแป้ง    ดังนั้นก่อน     

       รับประทานควรทำอย่างไร

       คำตอบ    ก่อนรับประทานต้องนำมาปอกเปลือก   ล้างให้สะอาด   แล้วทำให้สุกโดยการปิ้ง 

       ย่าง   เผา   หรือต้ม   เพื่อกำจัดสารพิษออก

 

เล่มที่   5   หน้า   270

 

9.  ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้     คืออะไร

      คำตอบ    พืชชนิดหนึ่งที่ใช้ส่วนที่เป็นเหง้ารักษาโรคได้

    

เล่มที่   6   หน้า   128

 

10.      มาตราวัดระยะของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

คำตอบ     กระเบียด    และ    หุน   โดยมีค่าดังนี้

              4   กระเบียด    เท่ากับ    1   นิ้ว

                 8   หุน             เท่ากับ     1   นิ้ว

 

เล่มที่   6   หน้า   158

 

11.  ระเบียน   คืออะไร

       คำตอบ     ตารางหรือรายการที่จดบันทึกอย่างละเอียด