กิจกรรมการศึกษาทางไกล

การศึกษาทางไกล

พบกลุ่มนักศึกษาสกลนคร - 13 ธันวาคม 2548 at 11:10

คณะครูประจำกลุ่มนักศึกษาทางไกลหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจะออกพบกลุ่มนักศึกษาจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2548 คณะครูประกอบด้วย นายเผด็จ เกาะสมบัติ นางอรัญญา บัวงาม และนางสาววิจิตรา วงศ์มาศ โดยมีแผนการพบกลุ่มดังนี้

แผนการออกไปพบนักศึกษาทางไกลหลักสูตรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๔๙ จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
…………………………
วันที่ ๑ ( ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. - เดินทางจากอุบลราชธานี ถึงสกลนคร
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศนจ. สกลนคร นักศึกษาจาก ต.โนนหอม,ต.ห้วยยาง, ต.พังขว้าง,
ต.ม่วงลาย, ต.เชียงเครือ, ต.งิ้วด่อน, ต.โคกก่อง
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ อบต.บ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว นักศึกษาจาก ต.บ้านแป้น,
ต.เชียงสือ
วันที่ ๒ ( ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ )
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.โคกศรีสุพรรณ นักศึกษาจาก ต.ด่านคำม่วง, ต.แมดนาท่ม
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.เต่างอย นักศึกษาจาก ต.เต่างอย, ต.บึงทวาย , ต.นาตาล,
ต.จันทรเพ็ญ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น - พบนักศึกษาที่ ศบอ.ภูพาน นักศึกษาจาก ต.สร้างค้อ,ต.หุบเงา
วันที่ ๓ ( ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ )
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.วาริชภูมิ นักศึกษาจาก ต.ปลาโหล, ต.ค้อเขียว,
ต.คำบ่อ, ต.วาริชภูมิ, ต.หนองลาด
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ. สว่างแดนดิน นักศึกษาจาก ต.สว่างแดนดิน ต.โคกสี,
ต.บงใต้, ต.ตาลโกณ, ต.ตาลเนิ้ง, ต.แวง, ต.โพนสูง, ต.บงเหนือ, ต.พันนา,
ต.ค้อใต้, ต.ธาตุทอง,ต.คำสะอาด
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ อบต.ปทุมวาปี อำเภอส่องดาว นักศึกษาจาก ต. ปทุมวาปี
วันที่ ๔ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ )
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ. อากาศอำนวย นักศึกษาจาก ต.อากาศ, ต.โพนงาม,
ต. วาใหญ่, ต.นาฮี
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.วานรนิวาส นักศึกษาจาก ต.หนองแวง, ต.วานรนิวาส
วันที่ ๕ ( ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ )
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.บ้านม่วง นักศึกษาจาก ต. ห้วยหลัว, ต.มาย
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕. ๓๐ น. - พบนักศึกษาที่ ศบอ.พังโคน นักศึกษาจาก ต.พังโคน, ต.ต้นผึ้ง, ต.ไฮหย่อง
วันที่ ๖ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘)
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น - พบนักศึกษาที่ ศบอ.กุดบาก นักศึกษาจาก ต.กุดบาก,ต.นาม่อง, ต.กุดไห
เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป - เดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

10469

เขียน

23 Dec 2005 @ 08:52
()

แก้ไข

08 Jun 2012 @ 17:51
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก