นิสิตปริญญาโท มมส. ดูงาน ICT ศนอ.

  ติดต่อ

  ICT  

นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2548 โดยมี ผอ.จรูญพงษ์ จีระมะกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศนอ. และนายไพรัช วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ
ในการนี้ ศนอ. ได้จัดประสบการณ์ ให้แก่นิสิตทั้ง 8 ท่านได้ ได้แก่
การเยี่ยมชม ห้องปฏิบัตการงานการเงินและบัญชี งานสารบัญ งานบุคลากร งานพัสดุ งานห้องสมุด ห้องนิทรรศการ 50 ปี ศ.อ.ศ.อ. งานการศึกษาทางไกล งานผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์สื่อ ศูนย์แนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน งานสารเทศเทศเพื่อการศึกษา และห้องพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
จากการเยี่ยมชมงานต่าง ๆ ใน ศนอ. นิสิตได้รับรู้และได้รับประสบการณ์ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในด้านการการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้เองภายในศูนย์ การเบิกจ่ายงบประมาณจากคลังโดยใช้ระบบ GIFMIS การคำนวณภาษี โดยใช้โปรแกรมการคำนวณภาษีของกรมสรรพากร การใช้ระบบสารสนเทศในด้านการจัดเก็บเอกสาร ระบบ e_filing การใช้ระบบสารสนเทศในงานบุคลกร การใช้ระบบสารสนเทศในงานพัสดุ การใช้ระบบสารสนเทศในห้องสมุด ในการด้านการบริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และบริการยืมคืน การใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทางไกล การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้ระบบสารสนเทศในการส่งข่าวสารข้อมูล e_newsดูรายละเอียดที่

http://202.143.141.238/news/news/news_item.asp?NewsID=139

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.

หมายเลขบันทึก: 10422, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-14 11:48:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)