ขอแนะนำ website ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Roadmap กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น roadmap ในเรื่องการยกระดับการรู้หนังสื่อ สำหรับประชาชนกำลังแรงงาน และเป็น website สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสารข้อมูล และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา นอกโรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://nenfe.nfe.go.th/roadmap

http://202.143.141.238/roadmap