หัวข้อวิทยานิพนธ์QM8

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ในวิชาวิธีการวิจัย ภาค2/48
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วันที่ 17 ธันวาคม 2548

 
สุพัตรา
การออกแบบกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของสาขาการจัดการคุณภาพ
เพ็ชรบุรี
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุมาพร
การปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์โดย TQA กรณีศึกษาพระที่นั่งวิมานเมฆ
นวลทิพย์
การพัฒนาคุณภาพงานบริการส่วนหน้าโรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ตามมาตรฐานโรงแรมแห่งประเทศไทย
มาลินี
การปรับปรุงกระบวนการส่งมอบสินค้าตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 (แก้ไขครั้งที่ 1 29 ธค.48)
วนิดา
การปรับปรุงระบบงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็คโทรนิคส์ของกรมราชทัณฑ์
ล้วนกี้
การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด สระว่ายน้ำ มรภ.สวนดุสิต
นิดา
แบบอย่างที่เป็นเลิศในกระบวนการรักษาผ่าตัด  ห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นวลจันทร์
การปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 โดยใช้ Policy Deployment
สมมารถ
การปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือในงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโดยใช้ PDCA
เฉลิม
การปรับปรุงคุณภาพงานบริการจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นโดยการเทียบรอย กรณีศึกษา:โรงภาพยนต์เมเจอร์ฮอริวูดด์
อรทัย
การปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเสนารักษ์ด้วยวิธีการเทียบรอย
เกรียงไกร
กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2548 (แก้ไขครั้งที่ 1 26ธค.48)
นภางค์
การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานธุรการด้วย Redesign กรณีศึกษา:ฝ่ายพระบรมหาราชวัง
นิยม
การพัฒนากระบวนการควบคุมคุรุภัณฑ์โดยวิธี Six Sigma กรณีศึกษา: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
สาลี่
การปรับปรุงกระบวนการบริการหน่วยไตเทียมเด็ก ร.พ.พระมงกุฎเกล้า  โดยการเทียบรอย (แก้ไขครั้งที่ 1  6 มค.49)
อมราภรณ์
การปรับปรุงคุณภาพงานบริการขนส่งโดยนำหลักการแนวคิด  QC Story

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549ความเห็น (4)

อจ.กฤษดา
IP: xxx.170.174.26
เขียนเมื่อ 
นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ ขอให้เขาไปเขียนบันทึกลงใน blog นะครับ ตำแหน่ง blog อยู่ที่ http://gotoknow.org/classroom2-2548-1
เกรียงไกร ศรีนาค
IP: xxx.28.103.2
เขียนเมื่อ 
แก้ไขหัวข้อวิทยนิพนธ์ครั้งที่ 1  เมื่อ 26 ธ.ค. 48
มาลินี คงกระพันธ์
IP: xxx.149.35.10
เขียนเมื่อ 

แก้ไขหัวข้องานวิจัย  ครั้งที่ 1

"การปรับปรุงกระบวนการส่งมอบสินค้าตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2000"

 

 

salee jaiprong
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ขอเปลี่ยนหัวข้องานวิจัย

เป็นชื่อ"การปรับปรุงกระบวนการบริการหน่วยไตเทียมเด็ก ร.พ.พระมงกุฎเกล้า  โดยการเทียบรอย"

                                                   ขอบคุณค่ะ