คำบรรยายของ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

-powerpoint ประกอบการบรรยายครั้งที่1

-powerpoint ประกอบการบรรยายครั้งที่2

-powerpoint ประกอบการบรรยายครั้งที่3

ทั้งหมดเป็น ZIP FILE ต้องไประเบิดก่อนนะครับ