หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดทำ โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  
เกี่ยวกับ ธูปหอมเกาะเทโพ หรือธูปหอมทองตะนาว
 มาแล้ว  เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ในบล็อกธูปหอม ขอเชิญชวนให้นักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่าน
บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่น คือ  
2.
นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภมิปัญญาท้องถิ่น

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างคือ
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตรนาการของนักเรียน
5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำธูปหอมต่างๆ

         

ความคิดเห็นของกลุ่มธูปหอม

          เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ธูปหอมเกาะเทโพ) สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อผู้ที่สนใจและจะสื่อให้เห็นว่าภมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเหมือนกัน สำหรับเพื่อนที่สนใจในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปดูที่ </strong>   www.geocities.com/toophormm          <p class="MsoNormal">และเพื่อนๆ สามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมาชิกของกลุ่มของผมภูมิใจมากที่ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาและมีความคิดเห็นดั้งนี้</p> <p class="MsoNormal">ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ</p> <p class="MsoNormal">- เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้จริง
- เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุทัยธานีที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
- มีรายได้พิเศษในการขายสินค้าธูปหอม
- ควรเป็นสินค้าต้องมีคุณภาพ</p> <p class="MsoNormal">คุณธรรมที่ได้มาจากภูมิปํญญาท้องถิ่น</p> <p class="MsoNormal">- ความอดทนที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
- ความเพียรพยายาม
- ความขยันและความสื่อสัตย์ในการประอาชีพ</p> <p class="MsoNormal">เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ให้ทำธูปหอม</p>

  • กลุ่มชาวบ้านได้นำส่วนผสมที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นโดยนำตะไคร้มาเป็นส่วนผสมทำให้มีกลิ่นหอม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • ควรหาสิ่งใหม่มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา เช่น กลิ่นหอมของสมุนไพรต่าง ๆ
    ถ้าเพื่อนๆ มีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้ช่วยออกความคิดเห็นด้วย