สับปะรดกวน

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

 สวัสดีค่ะ !

  ลังจากที่นักเรียนได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 นักเรียนจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของสับปะรดกวน ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ หรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท่านได้รับทราบ 
2. ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้ในการสร้างงาน  อะไรบ้าง
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา  ตามความคิดจินตนาการของท่านคือ 
5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร

          

 เพื่อนๆ สามารถเข้ามาชมเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอุทัยธานี เรื่อง"สับปะรดกวน" ของเราได้นะคะ ตาม URL นี้ค่ะ      

  ----- URL: www.geocities.com/pineapple_mix ----- 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สับปะรดกวนความเห็น (6)

น.ส.ศิริพร แกล้วการไร่
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

  กลุ่มดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี URL คือ http://www.geocities.com/pineapple_mix  กลุ่มดิฉันได้มีการวางแผนการทำโคงงานกันก่อน แล้วช่วยกันสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและจากสถานที่จริงโดยมีการแบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสมส่วนตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้ไปศึกษาขั้นตอนวิธีการทำจากสถานที่จริง  ทำให้รู้ว่าทางกลุ่มแม่บ้านได้มีการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านเข้ามาช่วย โดยมีการใช้เครื่องปั่นทำให้สับปะรดละเอียดขึ้นแทนการใช้แรงงานคนและมีการใช้ปุ๋ย ชีวภาพ ปุ๋ยคอก แทนปุ๋ยเคมีจึงทำให้ได้สับปะรดที่มีคุณภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ คือ ความขยันความอดทนต่ออุปสรรคเพราะปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ความรู้สึกที่ดิฉันได้รับจากการทำโครงงาน คือ ความภมูใจในความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่สามารถนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้แก่ตนเองและมีชื่อเสียงของจังหวัด...

น.ส.มรกต อาบมณี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

วีดัด.....ซาหวาดดี...เพื่อนทุกๆคน....!!

    ลุ่มดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี URL ดังนี้ คือ www.geocities.com/pineapple_mix (เข้าไปชมกันได้นะคะ) ทางกลุ่มได้มีการแบ่งงานให้สมาชิกทุกๆ คน โดยมีการค้นคว้าข้อมูลจาก Internet และสถานที่จริง (ขอเน้น..!! ว่าไปสืบค้นมาจากสถานที่จริง จริงๆ) สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการจัดทำโครงงานนี้คือ

   - ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ต้องมีความอดทนและขยันหมั่นเพียร เมื่อเจออุปสรรคเมื่อใด ก็สามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

   - สามารถนำคุณธรรมที่ได้จากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ นำข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน เช่น มีความขยันหมั่นเพียรเสมอ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถหาทางออกได้

   - ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ทางกลุ่มแม่บ้านได้มีการนำ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักมาผสมลงไปในดิน หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการลดมลภาวะที่ดินจะได้รับ และยังเป็นการเสริมสร้างผลผลิตให้มีรสชาติดีด้วยอีกทางหนึ่ง

   - เทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา คือ ควรมีการใช้แรงงานเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานจากคน คือมีการใช้เครื่องปอกเปลือกสับปะรดแทนการปอกด้วยมือ เป็นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นด้วย

   - ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ มีการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลที่พบเห็น และมีการสร้างผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ โดยมีการสร้างเป็นสับปะรดกวนรสชาเขียว หรือมีการผสมสมุนไพรลงไปในผลิตภัณฑ์เป็นต้น

    ----- ขอขอบพระคุณบุคคลผู้ให้ความรู้ทุกท่าน -----

น.ส.ศิริพร แกล้วการไร่
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

  กลุ่มดิฉันได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี URL คือ http://www.geocities.com/pineapple_mix  กลุ่มดิฉันได้มีการวางแผนการทำโคงงานกันก่อน แล้วช่วยกันสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและจากสถานที่จริงโดยมีการแบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสมส่วนตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้ไปศึกษาขั้นตอนวิธีการทำจากสถานที่จริง  ทำให้รู้ว่าทางกลุ่มแม่บ้านได้มีการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านเข้ามาช่วย โดยมีการใช้เครื่องปั่นทำให้สับปะรดละเอียดขึ้นแทนการใช้แรงงานคนและมีการใช้ปุ๋ย ชีวภาพ ปุ๋ยคอก แทนปุ๋ยเคมีจึงทำให้ได้สับปะรดที่มีคุณภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ คือ ความขยันความอดทนต่ออุปสรรคเพราะปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ความรู้สึกที่ดิฉันได้รับจากการทำโครงงาน คือ ความภมูใจในความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่สามารถนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาทำเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้แก่ตนเองและมีชื่อเสียงของจังหวัด...ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในจินตนาการของข้าพเจ้า คือ การนำเครื่องจักรมาแทนคนในการเก็บเกี่ยวสับปะรดและการนำเครื่องจักรมาใช้ปอกสับปะรด ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการดิฉันจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยการคิดสูตรผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น การแปรรูปสับปะรดกวนให้มีหลากหลายรสชาติอาจนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมด้วย.

น.ส.รติภัทร ทัศนบุตร
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่า เพื่อนๆ

สำหรับกลุ่มของเรานะ ได้ทำโครงงานเกี่ยวกับสับปะรดกวนเปนโครงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี อยู่ที่ อ.บ้านไร่ ซึ่งเพื่อนในกลุ่มเป็นคนที่นั่น และสามารถหาข้อมูลได้ง่าย และดูวิธิการทำด้วยตนเองทั้งหมด ทำให้โครงงานของเรามีข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้อง พร้อมทั้งภาพที่ได้ไปถ่าย ณ สถานที่นั้นจริง ๆ URL ก้คือhttp://www.geocities.com/pineapple_mix ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้งใจทำกันมาก และก้ขอให้เพื่อน ๆ ช่วยกันมาเม้นให้ด้วยนะคะ จะติหรือชมก้ไม่ว่ากัน ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยค่ะ 

นางสาวตติยา นิ่มพญา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

จากการที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเว็บไซต์เรื่องสับปะรดกวนทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ งานที่ทำ หรือแม้กระทั้งเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม และยังได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทำสับปะรดกวนตั้งแต่การปลูก การผลิต การบรรจุพัสดุภัณฑ์ ตลอดจนการส่งออกจำหน่าย ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นเจ้าของกิจการนี้ข้าพจะพัฒนาปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑ์ จะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้หลากหลายขึ้น มีหลายรสชาติขึ้น รวมทั้งมีการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าซื้อ น่าลิ้มลอง และข้าพเจ้าจะมีผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวกับกาก เศษ เหลือเปลือกสับปะรดที่เหลือ จัดจำหน่ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ >>ข้อคิดที่ข้าพเจ้าได้จากการทำเว็บไซต์นี้ คือ การทำงาน หรือกระทำอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มาก ก็น้อย แต่การที่เราจะฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นไปได้ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราพร้อมที่จะสู้กับปัญหา หรือจะย่อมแพ้กับมัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเรียนมที่ต้องอดทนต่อสู้จึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จ การดำเนินชีวิตที่ต้องรู้จักแก้ปัญหาให้เป็นไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ และแม้จะล้มเหลวแต่ก้อไม่ย่อท้อที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่

สายชล
IP: xxx.122.243.4
เขียนเมื่อ 

ผมต้องการหน่อสับปะรด ไปปลูกจำนวนมากจะหาได้ที่ไหนครับ