แนวทางการจัดทำแบบรายงาน 0110 รง.5 ปี 2549

ขอขอบคุณ ชายชอบ หนูนุ่น ครับ
ปีงบประมาณ 2549 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพไดจัดทำแบบรายงาน 0110 รง.5 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบรายงานจะเป็นแนวทางเดียวกัน โดยสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จะรับผิดชอบเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ จะรับผิดชอบเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่นสังกัดอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในจังหวัดพัทลุงจะมีเฉพาะเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยูในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

     ในการจัดทำแบบรายงาน 0110 รง.5 ปี 2549 นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
          1. รวบรวมข้อมูลและแยกประเภทตามการบริการสาธารณสุขนำมาประเมินผลเปรียบเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
          2. ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์งานบริการสุขภาพและการเงินของสถานบริการสุขภาพ
          3. รวบรวมเป็นผลงานตลอดปและนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริการสาธารณสุข ทั้งด้านบริหารและบริการเฉพาะงาน ภายในหน่วยงาน
          4. ให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ประโยชนในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อวางแผนสนับสนุนงานบริการไดอย่างเหมาะสม

     สำหรับขั้นตอนการ Feedback ข้อมูลกลับ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพจะมีการส่งข้อมูลกลับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็จะได้ส่งต่อให้เครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่ในสังกัดทุกแห่งเช่นกัน ดังนี้
          4.1. เป็นเอกสาร ได้แก
                4.1.1 สรุปการส่งข้อมูลของสถานบริการแสดงเป็น กราฟ และเป็นตาราง
                4.1.2 สรุปคุณภาพของข้อมูลเป็นกราฟแสดงเป็นค่าร้อยละ
                4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          4.2. เป็น Excel Files ของข้อมูลเดือนที่ผ่านมาที่ตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยส่งทาง e-mail

          4.3.ข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนีรายสถานบริการสุขภาพ และเป็นรายจังหวัด จะส่ง File ใหทุก 3 เดือน โดยจะมีข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ค่าเฉลี่ยรายเขตแบ่งตามประเภทโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะหดัชนีนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและส่งข้อมูลครบถ้วน

     การดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่ในสังกัดทุกแห่ง เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไดรับข้อมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และจัดส่งไปให้แล้ว ให้คณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงินและผลลัพธ์บริการประจำเครือข่ายฯ ดำเนินการ
          1. ประสาน และส่งข้อมูลที่ตรวจสอบคุณภาพกลับใหสถานบริการสุขภาพในสังกัด เพื่อแก้ไขข้อมูลให้มีคุณภาพดีขึ้น

          2. ส่งข้อมูลที่วิเคราะห์ดัชนีแล้วให้สถานบริการสุขภาพนำผลการวิเคราะหที่ได้ไปใช เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการ หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพรความเห็น (1)

JOBLACK
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ชายชอบ  ผู้สนับสนุนข้อมูล

ชื่อจริง นายอนุชา  หนูนุ่น

 บันทึกเมื่อ ศ. 16 ธ.ค. 19:54:34 2005