งานนโยบายและแผน

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  • จากการพัฒนางานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ ซึ่งได้ดำเนินการมาประมาณ 4 เดือนแล้ว จาก ก.ย.48 จนถึงวันนี้ ธ.ค.48
  • มีการเปลี่ยนแปลงในการส่งงานทางอีเมล์
  • มีการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมคลองหลวงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย เรียกใช้งานข้อมูลได้รวดเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพัฒนาการใช้คอมพิเตอร์ ประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ
  • สภ.อ.หลังสวน ได้เสนอให้มีการอบรมโครงการเขียนเว็ปไชต์ คิดว่าในอนาคตจะต้องมีแน่นอน
  • ขอให้แสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพรความเห็น (0)