ชาวสาธารณสุขอำเภอสวีได้มีบล๊อกไว้สำหรับเป็นเวทีพูดคุยก็ดีใจและขอร่วมในเวทีนี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง ขอขอบคุณที่ได้มีวันนี้เพื่อโลกทัศน์ที่กว้างไกล ขอขอบคุณอาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต ที่ได้แนะนำเว็บไซด์ Gotoknow   ชาวสาธารณสุขสวีเพิ่งเข้ามาเวทีนี้เป็นครั้งแรกวันนี้ก็ขอคุยเรื่องไข้เลือดออกก่อน

    วันนี้โรคไข้เลือดออกในอำเภอสวีมีรายงานเกือบทุกวัน แต่ทีมงาน SRRT ของเราก็ไม่ประมาททำงานกันทุกวันตลอดเวลาไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะการควบคุมต้องสามารถควบคุมพื้นที่และการกระจายของโรคไม่เกิน 8 วันที่ผู้ป่วยเริ่มป่วยไข้ ณ วันนี้เราได้ดำเนินการควบคุมไปแล้ว ทั้งหมด 95 ราย แต่ขอชมเชยตำบลปากแพรกไม่พบผู้ป่วยเลย นับว่าชุมชนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นี่แหละครับไข้เลือดออกต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ชนชนต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจะทำให้การควบคุมเป็นไปในทิศทางที่ดี  สำหรับศูนย์ควบคุมไข้เลือดออกของอำเภอสวีเราได้เปิดโครงการสายด่วน Hotline ไข้เลือดออก ที่หมายเลข 01-2720459,09-7250961, 01-3972142 01-9706388  มีปัญหาไข้เลือดออกของอำเภอสวี สายด่วนมาหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง