รายงานการประชุม roadmap ครั้งที่ 1: เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง


ประเทศไทยมีวิถีชีวิตและสังคมตามแนวทางพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ทำให้อยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีความสมดุลใน 5 ด้าน

(รายงานตอนที่ 2)

การที่สังคมจะมีเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น ต้อง เข้าใจ และ เข้าถึง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องตรงกันก่อน ด้วยหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่กล่าวถึง หลักความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขแห่งความรู้และคุณธรรมนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้เป็นรูปแบบสำเร็จรูปแต่เป็นความคิดเชิงสัมพัทธ์ ที่หมายถึง วิธีคิดในการทำสิ่งต่างๆ หรือการใช้ของที่มีอยู่ อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามคุณค่าแท้และจุดประสงค์ของสิ่งนั้นๆ โดยมีวิสัยทัศน์ในการคิดและกระทำว่า 

วิสัยทัศน์:  ประเทศไทยมีวิถีชีวิตและสังคมตามแนวทางพอเพียง  มีภูมิคุ้มกันที่ทำให้อยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  โดยมีความสมดุลใน 5 ด้าน คือ  การดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคม  การลดช่องว่างในสังคม  ความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีในประเทศและต่างประเทศ  ความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  และการมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม    

 

            เป้าหมาย ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละภาคส่วนก็เพื่อการสร้างสมดุลในมิติต่างๆ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ

 

1.         ความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

2.         ความสมดุลด้านสุขภาวะ กาย จิตใจ สังคม (รวมถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)   

 

3.         ความสมดุลด้านการพึ่งพาทุนในประเทศและต่างประเทศ

 

4.         ความสมดุลด้านการพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศและต่างประเทศ 

 

5.         การกระจายอำนาจที่มีความสมดุลในบทบาทของส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นและชุมชน

 

6.    การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม

  

พันธกิจ:

 

{       ภาคส่วนของรัฐขับเคลื่อนความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

{       กำหนดหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเจ้าภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ และดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

{       หน่วยงานภาครัฐดำเนินการภายในองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างก่อนที่จะเผยแพร่สู่ประชาชน

 
หมายเลขบันทึก: 100440เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2007 15:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ขอบคุงคร้า

พอดีจาเอาไปทามงานสังคมพอดีอ้านะ

คร้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท