รายงานการประชุม roadmap ครั้งที่ 1: กิจกรรม

การดำเนินการประชุมได้ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรรม และนักวิชาการ รวม 110 คน ใช้วิธีการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤต

14 พฤษภาคม :  การประชุมระดมความคิดครั้งที่ 1 : โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง ( Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ

 

1)       เพื่อร่วมกันจัดทำโครงสร้างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

2)       เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยในประเด็นวิกฤติ ซึ่งจะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริงสนับสนุนการสร้างแผนที่เดินทาง

 

การดำเนินการประชุมได้ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรรม และนักวิชาการ รวม 110 คน ใช้วิธีการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤต ดังนี้

 

1)       การศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ และสุขภาวะ

 

2)       เศรษฐกิจ ทุน และเทคโนโลยี

 

3)       สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

4)       การกระจายอำนาจ

 

ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนะโครงสร้างแผนที่เดินทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 6 ประเด็น ดังนี้

 

1)        เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงควรมีลักษณะอย่างไร

 

2)        Road Map ควรมีหรือไม่ และควรมีรูปแบบอย่างไร

 

3)        ปัญหา / อุปสรรค ของปัจจัยวิกฤตแต่ละปัจจัย

 

4)        แนวทางข้ามพ้นปัญหา / อุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

5)        วิธีปฏิบัติตามแนวทางข้ามพ้นปัญหา / อุปสรรค

 

6)        โจทย์วิจัยในประเด็นวิกฤติ ซึ่งจะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริงสนับสนุนการสร้างแผนที่เดินทาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)