แปลกนะครับที่พบว่าคนไทยสนใจเรียนรู้ภาษามลายูกันน้อยมากใน ขณะ ที่ฝรั่งกลับสนใจเรียนภาษามลายูมาก ผมได้เคยมีโอกาสเดิน ทางร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสามัญ เดินทางทัวร์ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จัดโดยสำนักงานเขตการ ศึกษา 2 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ธิการ เขตที่ 12) ที่เมดาน ประเทศอินโดนีเซียนี่เองผมได้ พบกับนัก เรียนนักศึกษาชาวออสเตรเลียหลาย คนข้ามทะเลมาเรียนภาษาอิน โดนีเซียในช่วงปิดภาคการศึกษา เท่าที่ได้ พูดคุยกับนักศึกษาเหล่านั้น พวกเขาสามารถพูดสื่อสารภาษาอินโดนีเซียได้อย่างดีครับ

และสำหรับท่านที่สนใจเรียนภาษามลายูสามารถเปิดเข้าไปดูที่นี่ี่ครับ