การสอนนิสิตปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.ดิศกุล