ภาพบรรยากาศ KM กับงานวิจัยสถาบัน

(งานเลี้ยงนี้ยังไม่เลิกราครับ .... เพราะผมและทีมงานยังไม่ได้เสริฟ์อาหารจานโปรด (ต้นทุนการผลิตบัณฑิตนิสิตต่อหัวของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ให้กับท่านคณบดี)

    ประมวลภาพกิจกรรม การจัดการความรู้แบบ "แบบเพื่อนช่วยเพื่อน" เรื่อง การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 ณ คณะสหเวชศาสตร์ ฝ่ายผู้ให้คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กองแผนงาน (คุณรุ้งทอง ไวทยะกุล) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ (คุณปราณี ศิริวัฒน์) ฝ่ายผู้รับคือ ทีมงานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  (งานเลี้ยงนี้ยังไม่เลิกราครับ .... เพราะผมและทีมงานยังไม่ได้เสริฟ์อาหารจานโปรด (ต้นทุนการผลิตบัณฑิตนิสิตต่อหัวของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ให้กับท่านคณบดี)

 

 

ล้อมวงคุยกัน "แบบเพื่อนช่วยเพื่อน"

คณบดีมอบของที่ระลึกที่เตรียมมาเองให้กับคุณปราณี  ศิริวัฒน์ (กัลยาณมิตรคนที่ 1)

คณบดีมอบของระลึกที่เตรียมมาเองอีกเช่นกันให้คุณรุ้งทอง ไวทยะกัล (กัลยาณมิตร คนที่ 2)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)