สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกได้ดำเนินงานตามโครงการโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนโดยเข้าร่วมโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ประมาณ 380 ไร่ ตำบลท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้งดังนี้

            ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3324/2548 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

            ครั้งที่ 2  วันที่ 29-30 พ.ย. 2548 คณะทำงานเข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรเพื่อสรุปหาความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยได้ข้อสรุปความต้องการของเกษตรกรในส่วนที่วิทยาลัยฯเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำบัญชีฟาร์ม การบรรจุหีบห่อ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การหาช่องทางการจำหน่าย

           ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 2548 เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและกำหนดตารางการบรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร(ข้าว) โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฯ วิทยาลัยฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องดังนี้

              1.  การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยอินทรีย์ 

              2. การทำบัญชีฟาร์ม

              3.การบรรจุหีบห่อ การออกแบบตราสัญลักษณ์ การหาช่องทางการจำหน่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฯความเห็น (0)