สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  (การปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วดังนี้

            ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 2548 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเรื่องการวางแผนดำเนินงานก่อนลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกร   ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

            ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2548 ร่วมประชุมกับเกษตรกร หมู่ 3 หมู่ 6 แลหมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อสรุปหาความต้องการของเกษตรกรทำให้ได้ข้อสรุปความต้องการเพื่อจัดการความรู้ในส่วนที่เกษตรกรต้องการ โดยวิทยาลัยฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำบัญชีฟาร์ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และสรุปผลวิจัยในการทำนารูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่

           ครั้งที่ 3  วันที่ 15 ธ.ค. 2548 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อสรุปความก้าวหน้าของโครงการและแจ้งตารางการบรรยายภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร(ข้าว) โดยวิทยาลัยฯร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง

                    - การปรับปรุงบำรุงดิน และการทำปุ๋ยหมัก

                    - การจัดทำบัญชีครัวเรือน

                    - การบรรจุหีบห่อและการหาช่องทางการจำหน่าย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฯความเห็น (0)