หลักการทำงานร่วมกัน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากทุกคนยึดถือหลักธรรมาภิบาล (Good governance)เป็นหลักการทำงานร่วมกัน
           ในการทำงานร่วมกันในโรงพยาบาลที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากของวิชาชีพ การศึกษา ภูมิหลัง อายุ ดังนั้นหากไม่มีอะไรที่เป็นข้อตกลงร่วมในการทำงานก็อาจจะนำไปสู่ข้อพิพาทหรือความแตกแยกกันได้ หรืออย่างน้อยก็อาจทำงานกันไปคนละทิศทาง หลากสไตล์เกินไปได้ ทางโรงพยาบาลบ้านตากจึงได้กำหนดหลักการทำงานร่วมกันหรือ Core Value ขึ้นตั้งแต่ปี 2546  ดังนี้
            เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากทุกคนยึดถือหลักธรรมาภิบาล (Good  governance)เป็นหลักการทำงานร่วมกันโดย ประกอบด้วย
-          หลักนิติธรรม ( Rule  of  law ) ยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
-          หลักคุณธรรม( Morality ) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริต
-          หลักความโปร่งใส( Transparency ) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและให้ประชาชนตรวจสอบได้
-          หลักการมีส่วนร่วม( Participation ) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆ
-          หลักความรับผิดชอบ( Responsiveness ) การตระหนักในสิทธิ-หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
-          หลักความคุ้มค่า( Effectiveness & Efficiency ) การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม อันจะส่งผลต่อประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

คนที่รุ้จัก
IP: xxx.173.232.105
เขียนเมื่อ 

ไม่มีที่ต้องการไปตายไปๆๆๆๆๆๆ