การประชุมวิชาการภูมิภาคประจำปี 2548

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการภูมิภาคประจำปี 2548"

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548  ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช, ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา

ดร.กระจ่าง  พันธุมนาวิน,ดร.ประพนธ์  ผาสุข, นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล, ฯลฯ

รับจำนวน 500 คน ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท   (แพทย์ เภสัชกรและพยาบาล รับหน่วยกิตสะสมตามสาขาวิชาชีพ)

สมัครร่วมประชุมที่  ศูนย์บริการวิชาการ  โทร.0-4334-8983  โทรสาร. 0-4320-2408

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)