สิทธิผู้เสียหาย

ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

     เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือตายจากการกระทำความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น  ผู้เสียหาย/ทายาทขอรับค่าตอบเทนจากรัฐได้ดังนี้

กรณีทั่วไป

  • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  30,000 บาท
  • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  ไม่เกิน  20,000  บาท
  • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  จ่ายในอัตราวันละ  ไม่เกิน  200  บาท  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี
  • ค่าตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่ไม่เกิน  30,000  บาท

กรณีเสียชีวิต

  • ค่าตอบแทนตั้งแต่  30,000  บาท  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท
  • ค่าจัดการศพ  20,000  บาท
  • ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน  30,000  บาท
  • ค่าตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  แต่ไม่เกิน  30,000  บาท

ติดต่อยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาได้ที่

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร  อาคารศาลากลาง ชั้น 4

โทรศัพท์  077-512164  โทรสาร 077-512165

หรือที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  (เรือนจำ  คุมประพฤติ  บังคับคดี)

ภายในระยะ  1  ปี  นับแต่วันที่เกิดเหตุ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)