กราบสวัสดีท่านผู้เข้าชมที่รักทุกท่าน ด้วยเนื่องจากท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของพวกกระผมชาว6/1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมแล้ว ดังนั้นขอความกรุณาท่านผู้อ่านทั้ฃหลายช่วยตอบข้อความของพวกกระผมดังต่อไปนี้ด้วย จะเป้นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ

         1.ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการนวดไทยในงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างไรบ้าง [อธิบายมาพอเข้าใจ]

         2.หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ท่านจะบริหารกิจการนี้ให้มีความก้าวหน้าอย่างไร [อธิบายมาพอเข้าใจ]

         3.หลังจากท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของพวกกระผมแล้วท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง [อธิบายอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป]