สวัสดีครับ

        ทางประธานผู้บริหารและคณะกรรมการในกลุ่มเราได้ทำการศึกษาจัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แม่ป่วยลั้ง ซึ่งทางเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ผลิต ทำให้ได้รับความความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้วยแรงงานและตลาด ด้วยประการนี้ทางประธานผู้บริหารรวมถึงถึงคณะกรรมการต่างๆต่างก็เห็นพ้องกัน จัดการจัดนิทรรศการเชิญชวนผู้มีความสนใจจากที่ต่างๆ มาระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นต่อไปนี้

 1.ข้อคิอหรือคติในการทำงานของยุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

 2.เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัษญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

 3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงานคือ

 4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆคือ

 5.ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 6.ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษา เรื่อง ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง

เชิญชมเว็บไซต์ครับ http://www.geocitiec.com/maepouy99