ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวัสดีครับ

        ทางประธานผู้บริหารและคณะกรรมการในกลุ่มเราได้ทำการศึกษาจัดทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แม่ป่วยลั้ง ซึ่งทางเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ผลิต ทำให้ได้รับความความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้วยแรงงานและตลาด ด้วยประการนี้ทางประธานผู้บริหารรวมถึงถึงคณะกรรมการต่างๆต่างก็เห็นพ้องกัน จัดการจัดนิทรรศการเชิญชวนผู้มีความสนใจจากที่ต่างๆ มาระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นต่อไปนี้

 1.ข้อคิอหรือคติในการทำงานของยุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

 2.เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัษญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

 3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงานคือ

 4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆคือ

 5.ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 6.ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษา เรื่อง ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง

เชิญชมเว็บไซต์ครับ http://www.geocitiec.com/maepouy99

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ป่วยลั้งความเห็น (22)

อาจารีย์ บุญชูวงศ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถื่นคือ

   - มีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินธุรกิจ

   - ใช้หลักการบริหารงานที่ดีและหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

   - การรู้จัดประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับผลิตภัณฑ์

2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

   - ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ

   - รู้จักพัฒนาตนเองและฝึกฝนอยู่เสมอ

   - การนำความรู้ใกล้ตัวมาใช้ในการทำงานต่างๆ

3. เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

   - ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การรู้จักรักษาผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้นานโดยการนำไปตากแดดให้แห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารกันบูด

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

   - เครื่องจักรในการหั่นผลิตภัณฑ์ออกเป็นชิ้นๆ พร้อมกับบรรจุถุงเสร็จสรรพ

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

   - ใส่สมุนไพรไทยบดแห้งไปผสมคลุกเคล้ากับผลิตภัณฑ์ด้วย

   - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าสนใจ

อนุชิต เอี่ยมสงคราม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิด คือ

- ตั้งใจทำให้ดีที่สุด

- หมั่นตรวจสอบปรับปรุงเสมอ

- รับฟังคำตำหนิของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุง

2.คุณธรรม คือ

- รู้จักพัฒนาให้ดีขึ้น

- ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค

3.เทคโนฯ

- การนำขนมไปตากแดด

4.เทคโนฯสมัยใหม่

- เครื่องจักรทอดขนม

- เครื่องจักรผสมขนม

- เครื่องจักรบรรจุขนม

5.พัฒนา

- ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

- ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น

- คิดค้นสิ่งใหม่ๆเสมอ

นราวิชญ์ ปาจิตร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือไม่ว่าวัตถุดิบจะมีราคาสูงขึ้นเท่าไหร่ แต่ ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม และการที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องใช้ความอดทน
2. คุณธรรมที่ได้รัยทราบมาเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราในเรื่อง ความอดทน และ ความเสมอต้นเสมอปลาย
3. เทคโนโลยีพื้นฐานคือ เครื่องจักรต่างๆสำหรับขบวนการผลิต
    เทคโนโลยีพื้นบ้านคือ สูตรและกรรมวิธีการผลิต
4. สำหรับขนมแม่ป่วยลั้งก็นำเอาเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตโดยส่วนมากอยู่แล้ว จนเกือบแทบจะทั้งหมด เหลือเพียขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์และการตากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเทคโนโลยีน้ก็จะดีมาก
5. ผมจะพัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัยเป็นที่ดึงดูดของลูกค้า และจะขยายสาขา+พันธมิตรให้หลายหลากและมีกลุ่มการตลาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น

ภาสกร กัณหเนตร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. ข้อคิดเห็นหรือคติที่ได้รับคือ
- ซื่อสัตย์
- ขยัน อดทน
2. นำคุณธรรมที่ได้รับมาใช้กับการเรียนในห้องเรียน และการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ และยังใช้ในการปฏิบัติตัว
3. เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ได้พบเห็นก็คือการนำข้าวตังมาตากแดด และก็ยังใช้เครื่องขยายเสียงในการไล่นก
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่คือการบรรจุภัณฑ์ การผสมส่วนผสมโดยเครื่องจักร และการบอกโภชนาการทางอาหาร
5. จะมีการขยายตลาดไปให้กว้างมากกว่าเดิมโดยการเพิ่มร้านค้าที่จะนำไปจำหน่าย และการวางแผงขายในมาร์ทที่กระจายอยู่ทั่วไปเช่นการวางขายใน เซเว่นอีเลฟเว่น การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์

บุญชู รอดพงษ์
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ !

ผมและเพื่อนๆ ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง แม่ป่วยลั้ง มี URL คือ  www.geocities.com/maepouylung_choo_man   และหลังจากที่ได้ศึกษาและสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. ข้อคิดหรือคติทีได้รับคือ 

-ความขยันหมั่นเพียร

-ความอดทน

-ความซื่อสัตย์

2. นำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ การทำงานต่างๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จหากได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3.  เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ได้พบเห็นก็คือการนำข้าวตังมาตากแดด และก็ยังใช้เครื่องขยายเสียงในการไล่นก

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความคิดของผมคือ การใช้เครื่องจักรในการนำวัตถุดิบมาแปรรูปมากกว่าการใช้แรงงานจากคน รวมทั้งช่วยในการผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น   และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและหลากหลาย

5.  ถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ผมจะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อย่างเช่น ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตสินค้า มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้า  และมีการกระจายสินค้าต่างๆออกจำหน่ายยังร้านค้าทั่วไป รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ต่อไป

 

จรรริยา จิระศรีไพฑูรย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ !!

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ที่ประยุกต์ใช้กับการทำขนมกง ซึ่งมี URL ดังนี้ คือ www.geocities.com/sweet_thaifood 

ได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ดังนี้

1.ข้อคิดในการทำงาน คือ

-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดลูกค้า

-ต้องขยันศึกษาข้อมูล

-ควรมีความตั้งใจ และอดทน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้คือ มีความขยัน อดทน และตรงต่อเวลา

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี มากกว่าการใช้แรงงานคน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการ คือ การใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนางานให้ดีขึ้นโดย จะนำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ใช้ระบบ IT และระบบสารสนเทศ เข้ามาจักการธุรกิจ

 

นายธเนศ สารพ้ฒน์ 6/2
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรต้องมีความตั้งใจจริงและจริงจังกับงานที่จะทำ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและให้คิดว่าอุปสรรคเป็นบทเรียนที่เราจะต้องแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้เราจะต้องมีความชื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเพราะความชื่อสัตย์จะทำให้คนในสังคมยอมรับและให้เกียรติแก่เรา แต่เราจะไม่สามารถทำงานให้สำเร็จเพียงคนเดียวเราต้องมีอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการทำงานเช่น เครื่องตีขนมปัง และเครื่องทำบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ยังต้องคิดค้นหาอุปกรณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสนใจมากขึ้นอีกด้วย แต่ทุกสิ่งที่กล่าวต้นยังไม่สำคัญเท่าการบริการลูกค้าเราจะต้องมีไมตรีที่ดีต่อลูกค้าทุกคน
นายธเนศ สารพัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอและแนะนำเพิ่งเติมของกลุ่ม : นายธเนศ  สารพัฒน์ นางสาววีราญา  รักวรนิต นางสาวลักขณา  บรรณวัฒน์          จัดทำเว็บไซต์www.geocities.com/kanom_kanom222                       ไม่ว่าคนเราจะทำอะไรต้องมีความตั้งใจจริงและจริงจังกับงานที่จะทำ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและให้คิดว่าอุปสรรคเป็นบทเรียนที่เราจะต้องแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้เราจะต้องมีความชื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเพราะความชื่อสัตย์จะทำให้คนในสังคมยอมรับและให้เกียรติแก่เรา แต่เราจะไม่สามารถทำงานให้สำเร็จเพียงคนเดียวเราต้องมีอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการทำงานเช่น เครื่องตีขนมปัง และเครื่องทำบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ยังต้องคิดค้นหาอุปกรณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสนใจมากขึ้นอีกด้วย แต่ทุกสิ่งที่กล่าวต้นยังไม่สำคัญเท่าการบริการลูกค้าเราจะต้องมีไมตรีที่ดีต่อลูกค้าทุกคน

กฤตยาพร ผดุงฉัตร
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดที่ได้รับ

-ความพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

-ความคิดสร้างสรรค์ หมั่นปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ

-อดนทน รอคอยโอกาส

2.นำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

-ขยันเรียน อดทนเพราะจะเรียนได้ดีต้องอดทนพอสมควร และต้องสม่ำเสอด้วย

-เมื่อได้รับโอกาสก็ควรใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์

3.เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลนำมาใช้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น

-นำขนมไปตากแดด และมีวิธีถนอมผลิตภัณฑ์ไม่ใช้สารกันบูด

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการ

-ระบบคอมพิวเตอร์เช่น อินเตอร์เนตเพื่อจะได้ลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้น

-รูปแบบบรรจุภัณฑ์จะพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นมองดูแล้วดึงดูดใจผู้บริโภค

 

 

นายเอกลักษณ์ สุทธิสุภาพ
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ และต้องขอโทษอย่างยิ่งที่มาโพสช้ามากๆ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เอาล่ะ! เริ่มเลย...อ่อฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ http://www.geocities.com/maepouylung_choo_man

1.ข้อคิอหรือคติในการทำงานของยุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

1.1  มีความขยันจนกระทั่งสามารถที่จะตั้งตัวได้อย่างมั่นคง

1.2  มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งที่ยังไม่มีจนกระทั่งเป็นรูปธรรมสำเร็จ

 2.เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัษญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

2.1  ใช้ในการเรียน กล่าวคือ ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด

2.2  ใช้ในการพัฒนาทางด้านความคิด กล่าวคือ กระบวนการทางเหตุผลนั่นเอง

3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐานที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงานคือ

3.1  เครื่องมือเครื่องใช้ที่พอหาได้ในท้องถิ่น เนื่องจากยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ

3.2  ด้วยมือเปล่าๆ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ถนัดไปเสียแล้ว

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆคือ

4.1  กระทะที่ใช้ทอดข้าวเกรียบนั้น ถ้าเป็นกระทะเทปล่อนก็คงจะดีไม่น้อย เนื่องจากจะประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก อีกอย่างการใช้น้ำมันซ้ำๆกันจะทำให้เกิดโดรคมะเร็งได้ง่าย

4.2  เครื่องคลุกเคล้าส่วนผสมที่สามารถปั่นส่วนผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากข้าวเกรียบหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของแม่ป่วยลั้งยังมีปัญหาเรื่องของการรวมส่วนผสม ถ้าแก้ปัญหาได้จะทำให้ผลิตภัณฑ์น่ารับประทานมากขึ้น 

5.ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

5.1  เริ่มด้วยการมองกลุ่มผู้บริโภคว่าที่ไหนที่มีอุปสงค์ต่อสินค้ามากขึ้น จากนั้นก็ลองขยายตลาดไป โดยต้องดูถึงคู่แข่งด้วยว่าพอสู้ได้ไหม

5.2  อาจจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกับสินค้าต่างๆ

6.ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษา เรื่อง ของฝากร้านแม่ป่วยลั้ง

6.1  การศึกษาถ้าจะให้ดี วิธีที่นับว่ายอดเยี่ยมที่สุดคือ ลองปฏิบัติดู 

น.ส.ชื่นกมล ใจยา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

อย่าท้อกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆทำทุกวันให้ดีที่สุดอดทนกับความยากลำบากต่างๆ

ที่จะเกิดขึ้นฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้และเราจะประสบกับความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

นำมาใช้กับการดำรงชีวิตหรือถ้าเจอปัญหาอะไรก็นำคุณธรรมของเขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เตาเผาถ่าน ที่กรองน้ำมัน ถุงแพ็คขนม ที่กวนขนม

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องแพ็คถุง ที่ทำขนมสำเร็จรูป

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นและผลิตสินค้าออกมาให้หลากหลายมีรูปแบบที่แตกต่างจากที่อื่น

www.geocities.com/puaylung2005

น.ส.พุทธิดา อ่อนหลำ ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำเว็บไวต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- มีความานะอดทน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ความสามัคคีในหมู่คระนั้นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ร่วมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ทำ

2. น้กเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-รู้จักมีความรับผิดชอบในงานต่างๆและหน้าที่ของตน เช่น ในการเรียนหนังสือ มีความมานะอดทนในการเรียน อดทนต่อความยากลำบาก มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำรงชีวิต และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

- การทำเครื่องปรุงให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การปั้นขนมให้เป็นแท่ง การนำขนมไปทอด ล้วนแต่เป็นกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในท้องถิ่นนั้นๆ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

- การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใม่ช่วยในการค้ดเลือกวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ โดยเทคโนโลยีดังกล่า์วต้องได้มาตรฐาน สะอาด และสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมในเวลาเท่ากัน

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

- คิดผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ โดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาทำให้ได้สินค้าที่หลากหลาย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดึงดูดใจลูกค้าและจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เป็นการโฆษณาสินค้า้ื์

นายจักพันธ์ รักธัญการ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ต้องมีความพยายามและมีความอดทนในการทำงาน

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ใช้ในการดำเนินชีวิต

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

วัสดุอุปกรณ์   วัตถุดิบ

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นและปรับปรุงส่วนที่ไม่ดีให้ดีและน่าเชื่อถือกว่าเก่า

www.geocities.com/puaylung2005

อารี ชื่นเรือง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำเว็บไวต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- มีความานะอดทน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ความสามัคคีในหมู่คระนั้นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ร่วมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่ทำ

2. น้กเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-รู้จักมีความรับผิดชอบในงานต่างๆและหน้าที่ของตน เช่น ในการเรียนหนังสือ มีความมานะอดทนในการเรียน อดทนต่อความยากลำบาก มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำรงชีวิต และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

- การทำเครื่องปรุงให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การปั้นขนมให้เป็นแท่ง การนำขนมไปทอด ล้วนแต่เป็นกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในท้องถิ่นนั้นๆ

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

- การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณมาก  ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการบรรจุหิบห่อ  และในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

- ผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากมีคุณภาพ  พัฒนารสชาติให้ดียิ่งขึ้น  มีการโฆษณาสินค้าให้คนทั่วไปรู้จักมากยิ่งขึ้น

นางสาวธรรมทินนา พรรษา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

อย่าท้อกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆทำทุกวันให้ดีที่สุดอดทนกับความยากลำบากต่างๆ

ที่จะเกิดขึ้นฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้และเราจะประสบกับความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

นำมาใช้กับการดำรงชีวิตหรือถ้าเจอปัญหาอะไรก็นำคุณธรรมของเขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เตาเผาถ่าน ที่กรองน้ำมัน ถุงแพ็คขนม ที่กวนขนม

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องแพ็คถุง ที่ทำขนมสำเร็จรูป

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นและผลิตสินค้าออกมาให้หลากหลายมีรูปแบบที่แตกต่างจากที่อื่น

www.geocities.com/puaylung2005

นายวรุตม์ ฉัตรทิพากร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
กระผมเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้ทำการศึกษาความเป็นมาของแม่ป่วยลั้ง กระผมได้เห็นถึงความพยายามและความอดทน ในหารทำธุรกิจเรื่อยมา จนมีชื่อเสียง....และเป็นสินค้าของฝากที่ใครแวะเวียนมาต้องซื้อกลับไป และกลายที่ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผมภูมิใจในแม่ป่วยหลัง  จังหวัดอุทัยธานี
นายอนัตต์ ปรีชา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญาท้องถิ่นเรื่อง แม่ป่วยลั้ง

1.การทำงานใดๆต้องมีความอดทน ความเสมอต้นเสมอปลาย

2.รู้จักเอาใจลูกค้า รู้เขารู้เรา

3.รู้จักปรับปรุงสินค้าต่างๆให้ดีขึ้น

4.รักษาคุณภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดี และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นายปัญจพร พูลสุข
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมได้เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งได้ไปสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านมาโดยตรง ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ก็คือ

การทำงานโดยการเน้นคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นงานที่ดีสุดของการทำงาน และการทำงานโดยใส่ใจกับคุณภาพของงาน

 

คณู วัชรินทร์ พลายนาค
IP: xxx.9.74.20
เขียนเมื่อ 

ยากทานขนมทางร้านแม่ป่วยลั้งจังเลยครับ ไม่รุ้จะไปซื่อได้ที่ใหนผมอยู่ใน ก.ท.มครับไกลจากอุทัยธานีมากเลยครับ

คณู วัชรินทร์ พลายนาค
IP: xxx.9.74.20
เขียนเมื่อ 

ยากทานขนมทางร้านแม่ป่วยลั้งจังเลยครับ ไม่รุ้จะไปซื่อได้ที่ไหนผมอยู่ใน ก.ท.มครับไกลจาก.อุทัยธานีมากเลยครับทางร้านเขาจัดส่งทางรถ บ.ข.ส บ้างไหมครับโดยขนมปังสังขยาผมชอบมาเลยครับเพื่อนไป อุทัยธานีเป็นต้องฝากซื่อทุกทีเลยของเขาอร่อยจริงไครได้รองชิมแล้วจะติดใจๆ

อ้อไครจะซื่อทานก็ระวังของเรียนแบบนะจะบอกให้เพราะเจอมาแล้วครับท่าน

วัชรินทร์
IP: xxx.9.230.241
เขียนเมื่อ 

การทำงานของยุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ หน้าเอาเป็นแบบอย่านะครับฯ

IP: xxx.19.65.64
เขียนเมื่อ 

อยู่เชียงใหม่อยากทานเหมือนกัน

เข้าเว็บดูแล้วสุดๆๆๆๆ อยากกินๆๆๆๆ