ประกาศจากอาจารย์นิเทศก์4

" ด่วน 25 ธันวาคม 48"
นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 2/2548 นี้ ต้องกรอกเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งแนบรูปถ่ายที่ตรงตามระเบียบ  รวบรวมส่ง ผศ.บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกินวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2548 ที่ เพื่อตรวจสอบและลงนามก่อนกำหนดส่งต่อไปยังงานทะเบียนและวัดผลตามกำหนดของมหาวิทยาลัยในวันที่ 26 ธันวาคม 2548  หากล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการอนุมัติผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (0)