เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุ5ปี 11 เดิอน 29 วัน