การศึกษาปฐมวัย  หมายถึง  การให้การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5ปี