สวัสดีครับ ผมได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่องผ้าทอโคกหม้อ และได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความรู้เรื่อง การทอผ้าหลายด้าน ขอเชิญชวนเพื่อที่ทำเว็บไซต์เรื่องผ้าทอต่างๆ มาแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่อไปนี้ 1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้านในการทอผ้าอย่างไรบ้าง 2. ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการทอผ้า ท่านจะมีเทคนิควิธีการพัฒนาให้กิจการของท่านเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงอย่างไร 3. ช้อเสนอแนะอื่นๆที่มีประโยชน์