เพลงลาวเฉียง 2 ชั้น

 ----

 ---ม

 -ช-ล

 ชลดช

 -ลดล

 ชม-ช

 -ช-ล

 ดชลด

 --มร

 ดลชม

 --ชล

 ชลดช

 ลชดล

 ชมลช

 รมชล

 ดชลด

 -มชล

 ดชลด

 ชลดร

 มดรม

 -ด-ร

 -ม-ช

 -ล-ช

 -ม-ร

               

 

ส่งร้อง

----  ----  ชลชม ชรมช ----  ----  ลชดม  -ช-ล

----  ----  -ช-ล  -ช-ม   ----  ----  -ลชม  -ร-ด

----  ---ด -ดดด -ด-ด