Learning Management System (LMS)

Learning Management System
 Learning Management System (LMS) คือระบบจัดการการเรียนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยอาจารย์สามารถเข้ามาสร้างวิชาเรียนได้ สร้างเนื้อหา ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน ส่วนของนักเรียนก็สามารถเข้ามาเพื่อดูรายละเอียดของวิชาและประกาศต่าง ๆ ตลอดจนส่งการบ้านและแบบทดสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (0)