ประโยชน์ของทฤษฎีการบริหาร

       1.  ช่วยอธิบายพฤติกรรมและปรากฎการณ์ต่างๆ   ที่ปรากฎขึ้นในองค์การและทำให้รู้แง่ต่างๆ   ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

       2.  ช่วยทำนายพฤติกรรมขององค์การในอนาคต   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การและการปรับทฤษฎีไปใช้   และเป็นเครื่องมือนำไปปฏิบัติงานในอนาคตได้

       3.  เป็นประโยชน์ที่นักบริหารจะนำเอาทฤษฎีการบริหารไปคิดริเริ่ม  ปรับปรุงและนำเอาหลักเกณฑ์ใหม่ๆ  มาใช้ในองค์การและทฤษฎีอาจมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมขององค์การในอนาคต