ความสำคัญในการวิจัยในชั้นเรียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24(5) และมาตรา 30 มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน และควรปฎิบัติควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย

  ดิฉันสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้  หากผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ

      -วิธีการวิจัยของสภาราชภัฎ

     -งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยในชั้นเรียนความเห็น (0)