ชื่องานวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัญหาระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

                 2. เพื่อเปรียบปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ตามตัวแปรตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์

3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

    สำหรับผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง