สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

ขอเชิญคุณครูทุกท่านส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมศิลปวิชาการและมหกรรมร้อยพันอาชีพ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2549

คุณครูท่านใดต้องการร่วมเป็นคณะกรรมการขอเชิญส่งรายชื่อที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นค.1 ด่วน