แผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    โครงการพัฒนางานธุรการ

    โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน

    โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

    โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน

    โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน

    โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

    โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

    โครงการพัฒนาบุคคลากร

    โครงการศึกษาดูงาน

    โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

    โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

    โครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี

    โครงการพัฒนางานพัสดุ

    โครงการพัฒนางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

    โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล

    โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

    โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปัทมาความเห็น (0)