กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    โครงการพัฒนางานธุรการ

    โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน

    โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

    โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน

    โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน

    โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

    โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

    โครงการพัฒนาบุคคลากร

    โครงการศึกษาดูงาน

    โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

    โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

    โครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี

    โครงการพัฒนางานพัสดุ

    โครงการพัฒนางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

    โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล

    โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

    โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ