การวัดผลการจัดการความรู้ (๗)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM จาก Prof.H. Michael Chung California State University, Long Beach

การวัดผลการจัดการความรู้ (๗)

 H. Michael Chung
 Center for Information Strategies and Technologies (CIST)
 1. “Tacit to Tacit” conversions are not instances of Knowledge Creation from the organizational point of view à experience sharing, non transferable throughout the organization.
 2. “Tacit to Explicit” conversions do not create organizational knowledge à only inference or claim of existing subjective knowledge.
 3. “Explicit to Explicit” conversions  à actual procedure is from Explicit to Tacit and then Tacit to Explicit.  Often deductive computerized combination.
  4. “Explicit to Tacit” conversions à instead of creating organizational knowledge, it is the process that transfers organizational knowledge to the individual.
JJ,Jakatar,Indonesia

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)