การเข้าสู่การเมืองของสตรีไทยในปัจจุบันค่อนข้างโดดเด่นมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ