เมื่อวานวันที่  8 ธ.ค. 2548   ในตอนเช้าพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิค   ได้โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต    เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับแต่งเพลงโดยทำเป็น  sound  effect  โดยใช้คียร์บอร์ด     ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการแทนค่าเสียงต่าง ๆ     เช่นเสียงบรรเลงของเครี่องดนตรี  และเสียงนกร้องเป็นต้น    ในตัวของโปรแกรมจะสามารถบันทึกเสียงที่เล่นได้    และจะสามารถใช้ในการตัดต่อประกอบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ได้

      ช่วงบ่ายได้รับงานจากพี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อ    ให้นำเอกสารที่ปริ้นออกมาเย็บเป็นเล่มเพื่อใช้ทำสมุดโทรศัพท์    โดยจะแจกจ่ายตามกองต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค    โดยพี่เอกสอนให้เย็บกระดาษแบบมุงหลังคา     ( เหมือนกับที่เรียนของอาจารย์ บุญเที่ยง  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ )    วิธีการทำคือ จัดเรียงหน้าตามลำดับก่อนหลัง   แล้วแบ่งกระดาษ  A 4  ออกเป็น 2  ส่วนโดยพับเข้าหากันจนมองเห็นแกนกลาง    จากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างของหัวท้ายกระดาษ    แล้วใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บบริเวณรอยพับ      และในช่วงบ่ายของวันนี้มีการประชุมจากตัวแทนบริษัท  sony  มานำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อ     โดยตุลาเป็นคนบันทึกภาพการประชุมเอาไว้   ส่วนผมต้องอยู่เฝ้าห้องเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลย