5 R บทเรียนจากโรงงานใน Yogjakarta

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
5 ส กิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต

 5 R บทเรียนจากโรงงานใน Yogjakarta

 5 ส หรือ 5 R ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต ทำให้โรงงานที่ทีม ผู้เข้าร่วมประชุม ของ APO มีความประทับใจ ซึ่งข้อความที่นี่ใช้ เรียก  5R คือ

 1. Ringkas = Seiri = Concise = สะสาง

 2. Rapi = Seiton = Tidy  = สะดวก

 3. Resik = Seiso = Clean = สะอาด

 4. Rawat = Seikutsu = Care = สุขลักษณะ

 5. Rajin = Shitsake = Neat = สร้างนิสัย

 การ "ลปรร" กิจกรรม 5R หรือ 5ส โดยใช้ "P2P" เป็นภาพ Poster to Poster

       5 ส คนไทยรู้จักมานาน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ แต่ไม่พัฒนาไปถึงที่ใด มักแสดงถึงการกระทำที่ผิวเผิน ไม่ได้เข้าเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา "ตน คน(ทีมงาน) งาน และ องค์การ"

 สิ่งที่ขาดและละเลยมี ๕ ประการ

 ๑. ขาดการนำไปเชื่อมโยงของ ส สะสาง คือ ต้องสะสาง "ความคิด ปรับเปลี่ยน วิธี และ วิถี" การทำงาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดการ "ลปรร" เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน ภาระกิจหรือ หน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดแต่ "สิ่งที่ได้รับมอบหมาย" ไม่ได้ทุ่มเทให้กับ "องค์กร" อย่างแท้จริง

 ๒. ขาดการนำไปเชื่อมโยงกับ ส สะดวก คือ สะดวก "ในการทำงาน" ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ลดความสับสน ลดความยุ่งยาก ตั้งแต่ กระบวนการนำเข้า กระบวรการทำงาน หรือ กระทั่งกระบวนการส่งออก หรือ ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ

 ๓. ขาดการนำไปเชื่อมโยง กับ ส สะอาด คือ สะอาด ทั้ง " กาย วาจา ใจ การกระทำ ทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง" ยังมีการ แบ่ง กลุ่ม แบ่งพวก แบ่งทุกทุกอย่างที่ขวางหน้า ไม่ได้ทำงานเป็น "สหสาขา หรือ บูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน"

 ๔. ขาดการนำไปเชื่อมโยง กับ ส สุขลักษณะ ที่ดีในการทำงานที่ต้อง "คำนึงถึง เป้าหมายหลักขององค์การ หรือ องค์กร มองแค่ หน่วยงานของตนเอง หรือ แค่องค์กู เท่านั้น"

 ๕. ขาดการนำไปเชื่อมโยง กับ ส สร้างนิสัย ที่ดีในการทำงาน ให้ติดเข้าไปในกระดูกสันหลัง โดยการ "พัฒนางานประจำ งานหลัก งานรอง" ต้องรู้ว่าองค์กรต้องการ สมรรถนะ อย่างไร ความรู้ที่ต้องมี ทักษะที่สำคัญ ทัศนคติ ในการที่จะ "วางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การที่ตนเอง รับเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ มาเป็นเวลาช้านาน" วางแผนแล้วต้องทำให้ได้ ไม่ใช่ "สร้าง พฤติกรรม" อ้างสิ่งอื่นๆตลอดเวลา เพื่อที่จะละเว้นสิ่งที่ตนเองต้องกระทำ

 เราทำ 5 ส หรือ  5 R เพื่ออะไร ประเทศญี่ปุ่นแทบจะไม่ได้กล่าวแล้ว เนื่องจาก "ซึมซับ" เข้าไปในกระดูก และ ทำจน "เกิดนวตกรรม" ในการทำงานต่างๆอย่างมากมาย

 ด้วยความปรารถนาดีครับ

 JJ,Jogyakarta,INDONESIA 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์มากเลยครับอาจารย์
JR_QAU
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่นำความรู้กลับมาฝากจากอินโด
""""
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มีเกี่ยวกับพวก REUSE RECYCLE REFILL REPAIR REDUCE

ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับมาเสริม 5R