Blueprint for Change

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส่งสำนักงาน ก.พ.ร.วันที่ 30 กันยายน 2548 นี้
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  จังหวัดชุมพรได้จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง Blueprint  for  Change ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้ทำการวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบันและวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคคลากรเสร็จเรียบร้อย และได้นำส่งสำนักงาน  ก.พ.ร.  เมื่อวันที่  31 มีนาคม  2548  ก้าวต่อไปในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ/สิ่งที่จะต้องมุ่งเน้น   เพื่อการเปลี่ยนแปลง  และต้องดำเนินการ (GAP Analysis) เพื่อทำการออกแบบกระบวนงานใหม่ และวิเคราะห์สิ่งที่หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส่งสำนักงาน ก.พ.ร.  วันที่  30  กันยายน  2548 นี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ceo chumphonความเห็น (0)