เรียน คณาจารย์ นักวิชาการ นักบริหารและผู้สนใจทุกท่าน

      ด้วยผมกำลังทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยขั้นตอนแรกได้วิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฏีจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ แล้ว ปรากฏเป็นโครงสร้างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ดังแนบต่อไปนี้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ รับฟังความคิดเห็นโดยอิสระจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักบริหารและผู้สนใจผ่านเว็ปไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ และขั้นต่อไปจะใช้เทคนิคเดลฟายโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณากำหนดเป็นกรอบความคิดเชิงทฤษฏี และต่อจากนั้นจะนำไปทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทั่วประเทศ และสุดท้ายนำไปยืนยันความเหมาะสมของตัวชี้วัดโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ๒ แห่ง เพื่อได้ข้อเสนอแนะในการนำตัวบ่งชี้ไปใช้ในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

        ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงไว้นี้เหมาะสมหรือไม่ มีตัวใดจะเพิ่มจะตัดจะรวมโปรดให้ความคิดเห็นได้เต็มที่ ความคิดเห็นทุกความคิดเห็นล้วนมีคุณค่า ช่วยพัฒนาความคิดที่หลากหลายให้ได้ความเหมาะสมที่สุดต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกความเห็นเป็นอย่างสูงครับ

การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด                       กรอบความคิดเชิงทฤษฎีทีได้จากศึกษาองค์ประกอบหลักความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5  องค์ประกอบหลัก  27        องค์ประกอบย่อย  และ       80   ตัวบ่งชี้  ดังนี้                   

                1.  องค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้                   

                 2.  องค์ประกอบหลักด้านองค์การ                    

                 3.  องค์ประกอบหลักด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจบุคคล                   

                  4.  องค์ประกอบหลักด้านการจัดการความรู้                    

                   5.  องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี                    

                                  ซึ่งแสดงรายละเอียดตัวบ่งชี้ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้                           

            1.  องค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย                      

                   1.1  องค์ประกอบย่อยด้านการเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

                                  1.1.1 มีการจัดการเรียนรู้รายบุคคล             

                                  1.1.2 มีการจัดการเรียนรู้ระดับทีมงาน                                                

                              1.1.3 มีการจัดการเรียนรู้ระดับกลุ่มงาน                                                

                            1.1.4 มีการจัดการเรียนรู้ระดับองค์การ                                                

                          1.1.5 มีการจัดการเรียนรู้ระหว่างองค์การ                                

                1.2  องค์ประกอบย่อยรูปแบบการเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

                       1.2.1  มีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนองค์การ                                                

                      1.2.2  มีการเรียนรู้อนาคตจากการคาดการณ์                                                

                     1.2.3  มีการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้                                                

                     1.2.4  มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ                                

              1.3  องค์ประกอบย่อยวินัยในการเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                               

           1.3.1  มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการคิดเชิงระบบ                                                   

            1.3.2  บุคลากรมีการพัฒนาแบบแผนความคิด                                               

             1.3.3  บุคลากรมีการเรียนรู้เป็นทีม                                                 

             1.3.4  มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน                                                

               1.3.5  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรอบรู้ส่วนตน                                                

              1.3.6  บุคลากรมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ต้องการได้จริง                                                

             1.3.7  มีการปรับรูปแบบวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ                                                

            1.3.8  บุคลากรมีความพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆและแสวง หาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการคิดสร้างสรรค์ของตน                                               

              1.3.9  การสามารถปรับความคิดของตนให้เข้ากับความคิดของเพื่อนร่วมงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายของศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นสำคัญ                                                

            1.3.10  การพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การอันเป็นการรวมพลังให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป                                                

             1.3.11  มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิสัยทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง                                                

             1.3.12  มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม                                                

             1.3.13  มีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้                                                

             1.3.14  มีการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                

           1.4  องค์ประกอบย่อยโอกาสการเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

           1.4.1   สามารถแสวงหาวิธีที่จะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและ นอกองค์การ                    

  2.    องค์ประกอบหลักด้านองค์การ  ประกอบด้วย   2.1 องค์ประกอบย่อย โครงสร้างขององค์การ มีตัวบ่งชี้ดังนี้      2.1.1  มีลักษณะการทำงานแบบตาข่ายงาน ( Matrix Organization)      2.1.2  มีลักษณะองค์การแบบราบ ( Flat Organization)      2.1.3  มีช่วงชั้นการบังคับบัญชาน้อย        2.1.4  มีการติดต่อประสานงานกันภายในและภายนอกองค์การอย่างคล่องตัว                                  2.2  องค์ประกอบย่อย วิสัยทัศน์องค์การ  มีตัวบ่งชี้ดังนี้        2.2.1  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร      2.2.2  วิสัยทัศน์มีความชัดเจนในการนำสู่การปฏิบัติ     2.2.3  วิสัยทัศน์มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น      2.2.4  มีการนำเอาวิสัยทัศน์มาแปรเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน     2.3  องค์ประกอบย่อย วัฒนธรรมองค์การ มีตัวบ่งชี้ดังนี้       2.3.1  มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง           2.3.2  การเปิดเผยไว้วางใจยอมรับสนับสนุนซึ่งกันและกัน         2.3.3  มีการส่งเสริมให้บุคลากรคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำใน       สิ่งใหม่ๆ     2.3.4  มีคำนิยมร่วมการทำงานเป็นทีม      2.3.5  มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ      2.3.6  มีวัฒนธรรมการทำงานสู่ระบบคุณภาพ          

          2.4  องค์ประกอบย่อย กลยุทธ์องค์การ มีตัวบ่งชี้ดังนี้         2.4.1  มีการใช้จุดแข็งขององค์การในการวางแผนอนาคต        2.4.2  การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ                                

          2.5  องค์ประกอบย่อย ภาวะผู้นำ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

              2.5.1  ผู้บริหารสนับสนุนความคิดใหม่ๆภายในองค์การอย่างแข็งขัน                                                

             2.5.2  ผู้บริหารมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน                                                

              2.5.3   ผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา                                                

            2.5.4   ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน                                                

            2.5.5  ผู้บริหารให้อิสระในการทำงาน                                

      2.6  องค์ประกอบย่อย พันธกิจองค์การ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                    

            2.6.1  มีพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์                                               

           2.6.2   แผนงานและโครงการของหน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจ                                

          2.7 องค์ประกอบย่อย การดำเนินงานด้านการจัดการ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

             2.7.1 มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆ                                                

             2.7.2  มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ                                                

             2.7.3  มีการจัดทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ                                

        2.8  องค์ประกอบย่อย ระบบองค์การ มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

            2.8.1 มีระบบเสริมกำลังใจอย่างเป็นทางการ                                                

            2.8.2  ระบบการปฏิบัติงานภายในองค์การ                                                

            2.8.3   สามารถตรวจวัดการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การ                                                

           2.8.4   มีระบบสารสนเทศช่วยประมวลความรู้และประสบการณ์                                                

          2.8.5  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การออกแบบเพื่อช่วยในการเรียนรู้ในองค์การ                                

         2.9  องค์ประกอบย่อย บรรยากาศการทำงาน มีตัวบ่งชี้ดังนี้                                                

            2.9.1  มีการเรียนรู้และทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่เปิดเผยและโปร่งใส                                

           2.10  องค์ประกอบย่อย การจูงใจมีตัวบ่งชี้ดังนี้   2.10.1 บุคลากรอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์การ  2.10.2 บุคลากรมีความกระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน

(องค์ประกอบหลักด้านที่ 3 ถึง 5 กรุณาดูต่อที่บล็อกถัดไป ) ที่

http://gotoknow.org/blog/nfepadrew/90491