เอกสาร E-book  ที่น่าสนใจครับ ตัวเลขในวงเล็บคือ ขนาดของไฟล์ ซึ่งจะมีผลต่อความเร็ว-ช้าในการเปิดไฟล์

ไฟล์จริงจะอยู่ที่ std.kku.ac.th จึงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะติดต่อไปยังไฟล์จากที่ใด

1. An introduction to information theory and entropy (457 KB)

2. Information theory (69 KB)

3. Information Theory Inference and Learning Algorithms  (8 MB)

4. Information-theory (2 MB)

5. Information Systems Research - Relevant Theory and Informed Practice - 2004

 (15 MB)

6. Idea Group - Encyclopedia of Information Science and Technology (2005).pdf (27 MB)

เล่มนี้สุดยอดครับสำหรับ Idea Content

7.  Handbook of Critical Information Systems Research - Theory and Application.pdf

(3.5 MB)