บันทึกแรก : โลกวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนไป ความรู้ทางชีววิทยาจะได้รับการสนใจมากขึ้น

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในอีก 1-2 ทศวรรษ ข้างหน้านี้ วิชาชีววิทยาจะกลับมามีความสำคัญในประเทศไทย

    ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยานั้น ดูเหมือนผู้เลือกเรียนชีววิทยา จะมีความรู้หรือความสามารถทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างต่ำ (ที่มีความรู้ความสามารถสูงเขาก็เลือกเรียนในสาขาชีววิทยาประยุกต์ หรือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกันหมด เพราะว่ามีเรื่องรายได้ในอนาคตมาเกี่ยวข้อง)

    ลองมองย้อนไปในอดีตที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถม จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคณิตศาสตร์นั้นสอนให้คนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เราคิดอย่างมีเหตุผลโดยไม่รู้สึกตัวเพราะวิชาคณิตศาสตร์นี่เอง แต่ผมสังเกตว่า ประเทศไทยไม่ค่อยมีครูคณิตศาสตร์ที่เก่งๆ  ดังนั้นคนไทยจึงมีวิธีคิดแบบมีเหตุผลน้อยไปกว่าที่ควรจะเป็น

    ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เราควรได้เรียนคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานอันดับแรก ต่อมาก็ควรจะเรียนฟิสิกส์และเคมีพื้นฐาน หลังจากนันจึงมาเรียนชีววิทยาพื้นฐาน เพราะไม่ว่า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมี ล้วนเป็นพื้นฐานให้กับวิชาชีววิทยาทั้งนั้น

    แต่ในประเทศไทย คนที่เรียนวิทยาศาสตร์สายชีววิทยา กลับเป็นคนที่เรียนอ่อนที่สุดในสายวิทยาศาสตร์ เมื่อเป็นดังนี้ วิทยาศาสตร์พื้นฐานสายชีววิทยาก็ไม่เจริญไปเท่าที่ควรจะเป็นในประเทศไทย

     แต่อนาคตอันใกล้นี้ วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่คนจะต้องหันมาสนใจ อยู่ที่วิชาชีววิทยา และคนที่หันมาสนใจวิชาชีววิทยาจะเป็นคนที่อยู่นอกสายชีววิทยา ยกตัวอย่างคนที่ได้ศึกษาคณิตศาสตร์ไปในระดับหนึ่งและสนใจคอมพิวเตอร์ด้วย ต่อไปนี้ก็จะศึกษาการสร้าง Model ทางชีววิทยา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า bioinformatic แต่ในเมื่องนอกวิชานี้ดูจะล้าสมัยไปแล้ว เพราะโลกของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก

    คนศึกษาทางฟิสิกส์ เรื่องพลังงาน ก็อาจมาสนใจศึกษาเรื่องพลังงานที่เซลล์นำมาใช้ ศึกษาเรื่องของ ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง "Bio-Energy"

    คนที่ศึกษาทางเคมี ก็จะต้องเรียนรู้และพึ่งพานักชีววิทยา เพื่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ให้เพิ่มจำนวน จนนักเคมีสามารถใช้นำไปสกัดเป็นยารักษาโรคชนิดใหม่ๆ

   คนที่เรียนทางด้านวิศว ก็ต้องอาศัยนักชีววิทยาเพื่ออธิบายการดำรงชีวิตของสัตว์บางอย่าง เพื่อนำไปคิดค้นเครื่องจักรทางการเกษตร

    ผมทำนายว่า ในอีก 1-2 ทศวรรษ ข้างหน้านี้ วิชาชีววิทยาจะกลับมามีความสำคัญในประเทศไทย และคนชั้นหัวกระทิ เก่งทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี จะต้องหันมาเรียนชีววิทยากันมากขึ้น คุณเชื่อผมไหม...........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมเต็มความรู้ความเห็น (0)