มะเร็งปากมดลูก  ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการมาตรวจของบุคคลทั่วไป