อยากให้ทุกคนร่วมกันคิด  ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย