การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion ) เป็นแนวคิดของ “การสาธารณสุขแนวใหม่” และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพในเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันการเจ็บป่วย การป้องกันโรค มากกว่าการรักษาโรค ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมาก           ( ประเวศ วะสี, 2542)  ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การอนามัยโลกได้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมสมัชชาระหว่างประเทศโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติขึ้นครั้งแรกที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนนาดา เมื่อปี ค.ศ 1986 ( พ.ศ. 2529 ) ซึ่งในการประชุมได้มีการกำหนกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุภาพ (Ottawa Charter For Health Promotion