ในระยะตั้งครรภ์มารดามักเข้าใจว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมควรใช้โปรแกรมใดบ้าง และควรใส่กิจกรรมใด ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังในหญิงตั้งครรภ์ ขอเชิญแสดงความคิดเห็น