Powerpoint ประกอบการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลดาวโหลดที่นี่

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง บทนำวิจัย ความหมาย สอนโดย รศ.สุวนีย์  เกี่ยวกิ่งแก้ว
การกำหนดปัญหาการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่สอนโดย รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
ผู้ใดยังไม่ได้เอกสารสามารถดาวโหลดได้ที่นี่
1.บทนำวิจัย รศ.สุวนีย์  เกี่ยวกิ่งแก้ว
2.การกำหนดปัญหาการวิจัย รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
3.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)