ก้าวแรกสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของมวลมนุษยชาติ ต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเอง

เชื่อมโยงกับการเรียนรู้