การจัดการเทคโนโลยีด้วยกฎหมาย(7) ตอน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Interconnection

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องทำเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติดต่อกันได้ในทุกเครือข่าย , เป็นพื้นฐานของการแข่งขันทางโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม

การเชื่อมต่อโครงข่ายถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องทำเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถติดต่อกันได้ในทุกเครือข่าย รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันทางโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างตามมาอีกด้วย ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพที่ต้องมีการปรับปรุงมาตรฐาน เพราะหากมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นก็จะมีการเปรียบเทียบและร้องเรียนจากรายอื่นถึงคุณภาพเครือข่าย ซึ่งจะทำให้ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของตนเอง นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ด้านทางพาณิชย์กับเจ้าของโครงข่ายเองที่จะส่งเสริมรายได้ของบริษัทด้วย นั่นก็คือการนำวงจรที่เหลือใช้นำออกให้เช่ากับองค์กรต่างๆได้ ส่วนในภาพกว้างยังเป็นการส่งเสริมให้โครงข่ายโทรคมนาคมในภาครวมของประเทศพัฒนาและมีประสิทธิ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย                 

      

ข้อเสนอแนะ         

ผู้กำกับดูแล (กทช.)        

·        สัญญา : ควรกำหนดรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

  ·        ด้านเทคนิค : วางกรอบแนวทางในการตกลงด้านเทคนิค เพื่อลดข้อขัดแย้งในการ

·        ด้านทางพาณิชย์ : กำหนดราคาขั้นสูงที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดค่าเชื่อมต่อที่เป็นธรรม นั่นคือไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียบเปรียบ แต่ก็ต้องเป็นราคาที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและดูแลพัฒนาโครงข่ายด้วย โดยอ้างอิงจากต้นทุนเป็นหลักและคำนึงถึงผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของโครงข่ายทุกรายต้องการที่จะเชื่อมต่อเพราะไม่กระทบต่อต้นทุนของตนเองและยังส่งเสริมด้านการตลาดของตนเองอีกด้วย

·        การส่งเสริม : มีมาตรการในการจูงใจรายเก่าที่ครองตลาดเยอะให้อยากเชื่อมต่อกับรายอื่น

ผู้ให้บริการ

·        สร้างความร่วมมือ : ร่วมกันหาข้อตกลงที่ก่อเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสร้างแรงจูงใจต่อกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

·        Clearing house: เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานระหว่างโครงข่าย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเก็บและจ่ายค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน ซึ่งจะลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากข้อมูลการใช้งานสถิติที่ไม่ตรงกัน

ผู้บริโภค

·        รับรู้และเข้าใจในต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย ซึ่งอาจจะส่งผลถึงภาระที่จะตกมาสู่ผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่ง แต่ก็จะได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี โดยอาจจะส่งผลทำให้เกิดการใช้งานอย่างรู้คุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทางกฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 85176, เขียน: 20 Mar 2007 @ 11:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)